Algemene voorwaarden m.b.t. advisering

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN E. HOEKSTRA ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

1. ALGEMEEN.

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door E. Hoekstra Assurantie Management, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis (pensioen)adviezen aan opdrachtgever worden verstrekt, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 Waar in deze algemene voorwaarden over “opdrachtgever” wordt gesproken, moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die met opdrachtnemer in contractuele relatie staat of komt te staan i.v.m. door opdrachtnemer te verstrekken adviezen.
1.3 Indien opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt tegen toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk bezwaar gemaakt. Met de onderhavige voorwaarden strijdige algemene voorwaarden worden door opdrachtnemer niet geaccepteerd.
1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zal blijken te zijn, zal alleen de betreffende bepaling niet van toepassing zijn. Alle andere bepalingen blijven geldig.

2. OVEREENKOMST.

2.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding van de door opdrachtnemer uitgebrachte offerte. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden E. Hoekstra Assurantie Management slechts na diens schriftelijke bevestiging.

2.2 E. Hoekstra Assurantie Management behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.3 Waar in deze voorwaarden opdrachtgever wordt genoemd zijn behalve deze ook bedoeld diens vertegenwoordigers, gemachtigden, erfgenamen en andere rechtverkrijgenden.

3. UITVOERING.

3.1 E. Hoekstra Assurantie Management zal de opdracht met zorg uitvoeren en terzake te allen tijde schriftelijk adviseren.

3.2 Indien is overgekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan E. Hoekstra Assurantie Management het verstrekken van de adviezen die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.3 Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtgever na voltooiing van één of meerdere fasen de opdracht terugnemen, mits zulks schriftelijk gebeurt en in welk geval alsdan het honorarium en eventuele kosten in overeenstemming met de artikelen 6.2 en 10.1 zal zijn verschuldigd t/m de fase waarna terugname van de opdracht heeft plaatsgevonden. Opdrachtnemer kan de opdracht niet terugnemen indien hij zelf in verzuim is met het nakomen van zijn verplichtingen.

4. TERMIJNEN VOOR UITVOERING.

4.1 Alle door E. Hoekstra Assurantie Management genoemde termijnen voor uitvoering van de opdracht zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld. Indien overschrijding van de termijn plaatsvindt zal E. Hoekstra Assurantie Management opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen.

4.2 Mits zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gerechtvaardigd is, kan opdrachtgever in geval van termijnoverschrijding de opdracht zonder verdere kosten terugnemen. Opdrachtgever dient dan wel reeds uitgevoerde fasen (zie artikel 3) met opdrachtnemer af te rekenen.

5. VERTROUWELIJKE INFORMATIE.

5.1 Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

6. MEDEWERKING DOOR OPDRACHTGEVER.

6.1 Indien noodzakelijk is dat opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst zal opdrachtgever desgevraagd steeds tijdig en te allen tijde schriftelijk alle nuttige, juiste en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.

6.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van E. Hoekstra Assurantie Management staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geven en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van E. Hoekstra Assurantie Management bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

7. WIJZIGINGEN EN “MEERWERK”:

7.1 E. Hoekstra Assurantie Management zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging en/of aanvulling van de opdracht het tijdstip van voltooiing van de opdracht zal worden beïnvloed.

7.2 Indien een vast honorarium voor de opdracht is afgesproken zal E. Hoekstra Assurantie Management opdrachtgever tevoren schriftelijk inlichten indien en in hoeverre een nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de overeenkomst tot gevolg heeft dat het overeengekomen honorarium zal worden overschreden.

8. HONORARIUM EN BETALING.

8.1 Behoudens wanneer partijen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium zijn overeengekomen zal het honorarium door de factoren bestede uren x geldend uurtarief bepaald worden.

8.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst het niveau van lonen en kosten stijgt, heeft E. Hoekstra Assurantie Management het recht het vaste honorarium alsmede het basisuurtarief dienovereenkomstig te verhogen, zulks met een maximum van 10%. Opdrachtgever kan in dat geval de overeenkomst ontbinden, zonder dat er aan de zijde van opdrachtnemer enige verplichting tot vergoeding van schade, hoe ook genaamd, ontstaat.

8.3 Het honorarium is exclusief omzetbelasting (BTW).

8.4 Alle declaraties zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de declaratie vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen 14 dagen na datum van declaratie betalen. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

8.5 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is over het openstaande bedrag, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening, de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale bedrag van het honorarium. Opdrachtgever zal tevens de volledige gerechtelijke kosten verschuldigd zijn.

8.6 E. Hoekstra Assurantie Management zal gerechtigd zijn bij het tot stand komen van de overeenkomst voorschotten bij opdrachtgever in rekening te brengen, die in mindering gebracht zullen worden op het uiteindelijk te declareren honorarium. Het bepaalde in art. 8.1 t/m 8.4 is op deze voorschotten onverminderd van toepassing.

8.7 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft kan E. Hoekstra Assurantie Management ook nadien, tijdens de looptijd van de overeenkomst, nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan E. Hoekstra Assurantie Management de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

9. NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING.

9.1 E. Hoekstra Assurantie Management is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit voor E. Hoekstra Assurantie Management redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van E. Hoekstra Assurantie Management ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichting bestaande omstandigheden welke krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingen niet voor diens risico komen.

9.2 E. Hoekstra Assurantie Management is gerechtigd betaling te vorderen van het honorarium behorende bij die adviezen die reeds waren verstrekt voordat de niet toerekenbare tekortkoming veroorzakende omstandigheid zich voordeed en voorzover zij zelfstandige waarde hebben. In ieder geval dient opdrachtgever de kosten van ten behoeve van hem ingeschakelde derden en verder gemaakte kosten volledig te betalen.

10. INSCHAKELING DERDEN.

10.1 Indien dat noodzakelijk of wenselijk is voor een juiste uitvoering van de overeenkomst kunnen derden worden ingeschakeld en worden de kosten daarvan, tenzij sprake is van een vast honorarium, aan opdrachtgever doorberekend conform de door die derden te verstrekken prijsopgaven, met dien verstande dat inschakeling van derden tevoren met opdrachtgever besproken wordt.

11. AANSPRAKELIJKHEID.

11.1 Terzake toerekenbare tekortkoming is de totale aansprakelijkheid van E. Hoekstra Assurantie Management voor alle door opdrachtgever geleden directe en indirecte schade ongeacht de wijze waarop een eventuele vordering wordt gegrond, hetzij op toerekenbare tekortkoming, hetzij op onrechtmatige daad of anderszins in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan het laagste van de navolgende twee bedragen:
€ 500.000,00 of een bedrag gelijk aan (exclusief omzetbelasting) 100 maal het totaal bedongen honorarium voor het door E. Hoekstra Assurantie Management verstrekte advies. Op elkaar voortbouwende adviezen worden geacht één advies te zijn met dien verstande dat voor berekening van de maximale aansprakelijkheid bij samenhangende of op elkaar voortbouwende adviezen maximaal het totale honorarium voor de samenhangende of voortbouwende adviezen over een periode van de laatste twaalf maanden voorafgaand aan het moment van toerekenbare tekortkoming in aanmerking zal worden genomen.

11.2 Tot vergoeding van schade wegens overschrijding van termijnen als bedoeld in art. 4. is E. Hoekstra Assurantie Management in geval van toerekenbare tekortkoming slechts aansprakelijk tot het bedrag van het honorarium dat ziet op de overeenkomst waarbij sprake is van een termijnoverschrijding. E. Hoekstra Assurantie Management staat voorts niet in voor de juistheid of volledigheid van inlichtingen of adviezen welke door opdrachtnemer worden verstrekt voordat de overeenkomst tot stand komt noch voor door E. Hoekstra Assurantie Management niet schriftelijk gegeven adviezen en inlichtingen. E. Hoekstra Assurantie Management is evenmin aansprakelijk voor schade indien opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden tekort schiet of indien opdrachtgever onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie verstrekt of heeft verstrekt.

11.3 Uitgesloten is elke aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die mocht voortvloeien uit fouten in gebruikte computerprogrammatuur, tenzij en voorzover de leverancier van bedoelde programmatuur aansprakelijkheid aanvaardt en de schade op deze kan worden verhaald.

11.4 Opdrachtgever zal E. Hoekstra Assurantie Management vrijwaren in geval van aanspraken van derden. Opdrachtgever zal personeelsleden van E. Hoekstra Assurantie Management of door E. Hoekstra Assurantie Management ingeschakelde derden nimmer aanspreken.

12. VERVAL VAN RECHT.

12.1 Na verloop van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van het verstrekken van het advies vervalt ieder recht van opdrachtgever jegens E. Hoekstra Assurantie Management terzake schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten van E. Hoekstra Assurantie Management bij de uitvoering van de overeenkomst.

13. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN.

13.1 Alle overeenkomsten tussen E. Hoekstra Assurantie Management en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands Recht.

13.2 Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Rechter in de vestigingsplaats van E. Hoekstra Assurantie Management ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd.

14. WIJZIGING EN AANVULLINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN.

Wijzigingen en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden binden partijen bij de overeenkomst met ingang van de dag, volgend op de dag van toezending daarvan.